Wtorek, 06 Czerwiec 2023
                                   
                                   REGULAMIN

                      KLUBU MALUSZKA „ZACZAROWANE RYBKI”
 

 INFORMACJE PODSTAWOWE.
 1.   Siedziba Klubu Maluszka „Zaczarowane Rybki” mieści się w Warszawie przy ul. Górczewskiej 181 / 102D.
 2.   Klub Maluszka „Zaczarowane Rybki” sprawuje funkcję opiekuńczą,  wychowawczo-dydaktyczną oraz zapewnia:                   profesjonalną opiekę, zabawy stymulujące, rozwój psychoruchowy dziecka, dostosowane do wieku i możliwości                 zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe, taneczne, twórcze i tematyczne oraz szerokie zaplecze literatury dziecięcej         nad dziećmi w wieku od 1-go do 3-go roku życia.
3.    Klub jest otwarty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:30. Nieodebranie dziecka w            godzinach pracy Klubu skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wys. 15 zł za każde rozpoczęte pół godziny pobytu        Dziecka w Klubie
4.    Klub działa przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy          wakacyjnej.
5.    Przerwa wakacyjna obejmuje okres max 7 dni roboczych  w miesiącu czerwcu, lipcu lub sierpniu (termin ustalany            jest do końca kwietnia) i związana jest z przeprowadzeniem niezbędnych prac konserwatorskich.
6.    Pobyt w Klubie Maluszka „Zaczarowane Rybki” jest odpłatny.
7.    Klub Maluszka „Zaczarowane Rybki” nie zapewnia wyżywienia oraz pieluch.  Jest możliwość zamawiania posiłków w firmie ceteringowej z którą Klub Maluszka "Zaczarowane Rybki współpracuje.
8.    Personel Klubu Maluszka „Zaczarowane Rybki” nie jest upoważniony do podawania Dziecku żadnych leków
9.    Rodzic/ Opiekun prawny wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć swojego Dziecka na stronie internetowej oraz na                  facebooku Klubu  Maluszka „Zaczarowane Rybki”.
10.  Na życzenie Rodziców/ Opiekunów prawnych Klub Maluszka „Zaczarowane Rybki” udostępnia pomieszczenia na              organizację  imprez rodzinnych,(urodzin, grilli i t.d.)

 
 PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA
 1.      Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani do przyprowadzania oraz odbierania Dzieci w deklarowanych przez siebie godzinach. W przypadku, kiedy Dziecko będzie odbierane przez inne pełnoletnie osoby, należy złożyć najpóźniej dzień wcześniej stosowne  oświadczenie z danymi osoby upoważnionej.
2.    Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego Dziecko.
3.     W przypadku stwierdzenia przez pracownika Klubu Maluszka „Zaczarowane Rybki”, że Rodzic lub wskazany opiekun, nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad Dzieckiem (stany emocjonalne, upojenie alkoholowe, odurzenie i inne) Dziecko pozostaje w Klubie Maluszka „Zaczarowane Rybki” do momentu przybycia zawiadomionej przez pracownika innej uprawnionej do odbioru Dziecka osoby.
4.    W przypadku gdy po Dziecko nikt się nie zgłosi 2 godz po upływie zadeklarowanego czasu przez Rodziców/ Opiekunów prawnych, pracownik Klubu Maluszka zawiadamia o tym fakcie policję oraz pobiera 14zł za każdą rozpoczętą godz.
5.     Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania Dziecka przez jednego z Rodziców MUSI  być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
6.    Rodzice / Opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzania zdrowego Dziecka. Dziecko chore (w tym przeziębione, z gorączką kichające, mające mocny katar) NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE.
7.     Rodzic/Opiekun prawny po przebytej chorobie Dziecka ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie od lekarza pediatry o stanie zdrowia Dziecka.
 

 OBOWIĄZKI KLUBU MALUSZKA „ZACZAROWANE RYBKI”
 1.      Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, która jest przepełniona cierpliwością, życzliwością, oraz jest pozytywnie nastawiona do swojej pracy z Dziećmi.
2.    Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, higienę oraz prawidłowy rozwój Dzieci.
3.     Klub zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają Dzieci.
4.    Klub zapewnia miejsce dla każdego Dziecka na rzeczy osobiste (indywidualny pojemnik na ubrania, półeczka na pampersy, wieszak na kurtkę)
 
 ZASADY POBIERANIA OPŁAT
 1.    Rodzice / Opiekunowie prawni zobowiązani są wpłacać czesne do 2 dnia każdego miesiąca.
2.    Opłata czesnego odbywa się bezpośrednio w kasie Klubu Maluszka „Zaczarowane Rybki”. Właściciel Klubu wystawia paragon, bądź na życzenie Rodziców fakturę VAT.
3.     Brak dokonania opłaty w terminie skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7-dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem Dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od uiszczenia ponownego wpisowego.
4.     Wpisowe jest jednorazową bezzwrotną opłatą.
5.     Klub Maluszka „Zaczarowane Rybki” zastrzega sobie możliwość podwyższenia opłat za świadczone usługi w przypadku wzrostu opłat mediów (gaz, energia elektryczna, obsługa administracyjna) Każdorazowa zmiana opłat jest przedstawiona w formie aneksu do zawartej umowy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
6.    Wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/ Opiekunów prawnych są bezzwrotne. Z wyjątkiem sytuacji, gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn leżących po stronie Klubu Maluszka.

 
POSTANOWIENIA KONCOWE
 1.      W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Klubem a Rodzicem/Opiekunem prawnym
 
 

 
                                                                            
 
 
 

Odwiedzajacy

81.5%Polska Polska

Wczoraj: 2
Bieżący tydzień: 2
Bieżący miesiąc: 8
Poprzedni miesiąc: 55
Ogółem: 160

Skąd o nas wiesz?
 
Serwis używa plików cookies w celu identyfikacji i konfiguracji użytkownika, sesji, statystyk. Więcej informacji dostępne TUTAJ.