Czwartek, 19 Październik 2017
                                   
                                   REGULAMIN

                      KLUBU MALUSZKA „ZACZAROWANE RYBKI”
 

 INFORMACJE PODSTAWOWE.
 1.   Siedziba Klubu Maluszka „Zaczarowane Rybki” mieści się w Warszawie przy ul. Górczewskiej 181 / 102D.
 2.   Klub Maluszka „Zaczarowane Rybki” sprawuje funkcję opiekuńczą,  wychowawczo-dydaktyczną oraz zapewnia:                   profesjonalną opiekę, zabawy stymulujące, rozwój psychoruchowy dziecka, dostosowane do wieku i możliwości                 zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe, taneczne, twórcze i tematyczne oraz szerokie zaplecze literatury dziecięcej         nad dziećmi w wieku od 1-go do 3-go roku życia.
3.    Klub jest otwarty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:30. Nieodebranie dziecka w            godzinach pracy Klubu skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wys. 15 zł za każde rozpoczęte pół godziny pobytu        Dziecka w Klubie
4.    Klub działa przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy          wakacyjnej.
5.    Przerwa wakacyjna obejmuje okres max 7 dni roboczych  w miesiącu czerwcu, lipcu lub sierpniu (termin ustalany            jest do końca kwietnia) i związana jest z przeprowadzeniem niezbędnych prac konserwatorskich.
6.    Pobyt w Klubie Maluszka „Zaczarowane Rybki” jest odpłatny.
7.    Klub Maluszka „Zaczarowane Rybki” nie zapewnia wyżywienia oraz pieluch.
8.    Personel Klubu Maluszka „Zaczarowane Rybki” nie jest upoważniony do podawania Dziecku żadnych leków
9.    Rodzic/ Opiekun prawny wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć swojego Dziecka na stronie internetowej oraz na                  facebooku Klubu  Maluszka „Zaczarowane Rybki”.
10.  Na życzenie Rodziców/ Opiekunów prawnych Klub Maluszka „Zaczarowane Rybki” udostępnia pomieszczenia na              organizację  imprez rodzinnych,(urodzin, grilli i t.d.)

 
 PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA
 1.      Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani do przyprowadzania oraz odbierania Dzieci w deklarowanych przez siebie godzinach. W przypadku, kiedy Dziecko będzie odbierane przez inne pełnoletnie osoby, należy złożyć najpóźniej dzień wcześniej stosowne  oświadczenie z danymi osoby upoważnionej.
2.    Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego Dziecko.
3.     W przypadku stwierdzenia przez pracownika Klubu Maluszka „Zaczarowane Rybki”, że Rodzic lub wskazany opiekun, nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad Dzieckiem (stany emocjonalne, upojenie alkoholowe, odurzenie i inne) Dziecko pozostaje w Klubie Maluszka „Zaczarowane Rybki” do momentu przybycia zawiadomionej przez pracownika innej uprawnionej do odbioru Dziecka osoby.
4.    W przypadku gdy po Dziecko nikt się nie zgłosi 2 godz po upływie zadeklarowanego czasu przez Rodziców/ Opiekunów prawnych, pracownik Klubu Maluszka zawiadamia o tym fakcie policję oraz pobiera 14zł za każdą rozpoczętą godz.
5.     Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania Dziecka przez jednego z Rodziców MUSI  być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
6.    Rodzice / Opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzania zdrowego Dziecka. Dziecko chore (w tym przeziębione, z gorączką kichające, mające mocny katar) NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE.
7.     Rodzic/Opiekun prawny po przebytej chorobie Dziecka ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie od lekarza pediatry o stanie zdrowia Dziecka.
 

 OBOWIĄZKI KLUBU MALUSZKA „ZACZAROWANE RYBKI”
 1.      Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, która jest przepełniona cierpliwością, życzliwością, oraz jest pozytywnie nastawiona do swojej pracy z Dziećmi.
2.    Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, higienę oraz prawidłowy rozwój Dzieci.
3.     Klub zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają Dzieci.
4.    Klub zapewnia miejsce dla każdego Dziecka na rzeczy osobiste (indywidualny pojemnik na ubrania, półeczka na pampersy, wieszak na kurtkę)
 
 ZASADY POBIERANIA OPŁAT
 1.    Rodzice / Opiekunowie prawni zobowiązani są wpłacać czesne do 2 dnia każdego miesiąca.
2.    Opłata czesnego odbywa się bezpośrednio w kasie Klubu Maluszka „Zaczarowane Rybki”. Właściciel Klubu wystawia paragon, bądź na życzenie Rodziców fakturę VAT.
3.     Brak dokonania opłaty w terminie skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7-dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem Dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od uiszczenia ponownego wpisowego.
4.     Wpisowe jest jednorazową bezzwrotną opłatą.
5.     Klub Maluszka „Zaczarowane Rybki” zastrzega sobie możliwość podwyższenia opłat za świadczone usługi w przypadku wzrostu opłat mediów (gaz, energia elektryczna, obsługa administracyjna) Każdorazowa zmiana opłat jest przedstawiona w formie aneksu do zawartej umowy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
6.    Wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/ Opiekunów prawnych są bezzwrotne. Z wyjątkiem sytuacji, gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn leżących po stronie Klubu Maluszka.

 
POSTANOWIENIA KONCOWE
 1.      W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Klubem a Rodzicem/Opiekunem prawnym
 
 

 
                                                                            
 
 
 

Odwiedzajacy

81.5%Polska Polska

Dzisiaj: 6
Wczoraj: 4
Bieżący tydzień: 19
Bieżący miesiąc: 113
Poprzedni miesiąc: 239
Ogółem: 578

Skąd o nas wiesz?